הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

31/07/2023

הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית (בהתאם לסעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו-2006) – ת”צ 18924-03-21, ת”צ 55022-03-21

מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 4.7.2023 הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה לבית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת ההליכים שבכותרת (להלן, במאוחד – “בקשת האישור“), הנדונים לפני כב’ השופטת רחל ברקאי.

כללי

  1. לטענת המבקשים בבקשת האישור, קיימת תקלה בבקר המשמש לשליטה בקונסולות משחק מתוצרת המשיבה 3, הגורם לתופעה הנוגעת לתגובתיות מוט ההיגוי האנלוגי, במסגרתה מזוהה תנועה קבועה של האובייקט הנשלט על ידי הבקר (סמן, דמות, וכו’) לכיוון אחד מבלי שניתנה פקודת משתמש (להלן – “תופעת תגובתיות“).
  2. המשיבות כופרות בטענות בקשת האישור, וטוענות כי עומדות להן טענות הגנה כבדות משקל שבעטיין יש לדחות את בקשת האישור.
  3. בהמלצת בית המשפט קיימו הצדדים מגעים לפתרון המחלוקות. בהמשך לכך הגיעו הצדדים להבנות, אשר לפנים משורת הדין ומבלי להודות בכל טענה, עוגנו בהסדר פשרה שהוגש לאישורו של בית המשפט (להלן: “הסדר הפשרה“).

עיקריהם של הסדרי הפשרה

  • ל”חבר קבוצה” ייחשב כל מי שרכש בישראל בקר מייבוא מורשה עד למועד הקובע (מועד אישור ההסכם על ידי בית המשפט), וכן כל מי שרכש לשימוש בישראל בקר מייבוא מקביל עד למועד הקובע.
  • הסדר הפשרה כולל הארכת תקופת האחריות לתיקון תופעת תגובתיות, כך שהאחריות בגין תופעת תגובתיות תוארך לתקופות שונות בהתאם לשיוכו של חבר הקבוצה לתת-הקבוצה הרלוונטית, שאורכן נע בין שישה חודשים לבין שמונה-עשר חודשים, הכל בהתאם למפורט בהסכם הפשרה.

הגשת התנגדויות ופרישה מהסדר הפשרה

  • כל גורם הנזכר בסעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו-2006 רשאי להגיש התנגדות מנומקת להסדר הפשרה. חבר קבוצה שלא מעוניין כי הסדר הפשרה יחול עליו רשאי לבקש מבית המשפט להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר. את ההתנגדויות להסדר הפשרה והבקשות לצאת מן הקבוצה ניתן להגיש לבית המשפט בכתב, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו. בכפוף לאישורו של בית המשפט, יחייב הסדר הפשרה את כל חברי הקבוצה שלא הגישו התנגדות או מסרו הודעה על פרישתם ויהווה מעשה בית דין ביחס אליהם.

שונות

  • הנוסח המלא של הסדר הפשרה והבקשה לאשרו זמין לעיון הציבור במשרדיהם של באי-כוח המבקשים ובאי כוח המשיבות.
  • האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה. הנוסח המחייב של הסדר הפשרה הוא נוסחו המלא והשלם. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור בהודעה זו, יגברו ההוראות בהסדר הפשרה.
  • תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו.
עידן איידן, עו”ד ישראל וולנרמן, עו”ד אמיר ישראלי, עו”ד עמירם טפירו, עו”ד
 ב”כ המבקשים
יוסי אשכנזי, עו”ד ד”ר חיים מכלוף, עו”ד אבינדב פרויס, עו”ד
  ב”כ המשיבות  

תגיות

כתבות נוספות שבטוח יעניינו אותך