מדיניות פרטיות – אתר Nintendo.co.il

מדיניות פרטיות

 1. כללי
 2. כחלק ממדיניותנו ושאיפותינו לשקיפות ולבהירות, אנו, תורגיימינג בע”מ (להלן: “החברה“) מפרסמים מסמך זה, המפרט את מדיניות הפרטיות באתר זה (“האתר“).
 3. החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו היא, בין היתר, לסקור את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ונאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
 4. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי השימוש ומשולבים במסמך זה על דרך ההפניה. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
 5. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתקנון תנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
 6. רישום והעברת מידע לחברה
 7. חלק מהשירותים באתר, לרבות רכישת מוצרים ופניה לחברה באמצעות האתר, טעונים מסירת מידע אישי (כלומר מידע המאפשר זיהוי של אדם פרטי) על ידך באופן ישיר לחברה, כגון שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, תאריך לידתך, מגדרך, ותמצית פנייתך לחברה
 8. אנו עשויים לקבל עליך מידע ממקורות צד שלישי ולצרף אותו לפרטי הרישום שלך. מידע זה עשוי לכלול: פרטים עדכניים של כתובת ומען מרשתות חברתיות ככל שהתחברת לשירות דרכן ובהתאם להרשאות שנתת להן.
 9. לחברה מאגר מידע בו ישמרו פרטיך, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו ניהול לקוחות, לרבות לצורך מתן שירות ללקוחות החברה, לרבות ביצוע עסקאות מכירת המוצרים ומענה על פניותיהם, ניוזלטרים, עדכון על מוצרים ומבצעים ודיוור ישיר למטרות אלו ולצרכים שיווקיים ופרסומיים, לרבות לצרכי מחקר שביעות רצון הלקוחות וחקר שוק לצורך שיפור השירותים. 
 10. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות מהווה תנאי הכרחי לרכישות באתר או לפנייה לחברה דרך האתר.
 11. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ויעדכן באתר נכון, אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש, אף במצב אורח, וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגר המידע של החברה, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות בסעיף 2 זה וכן בהתאם לסעיף 3 להלן, למדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין.
 12. איסוף ושימוש במידע
 13. החברה רשאית לאסוף ולעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש או על אודות המשתמש במועד ההרשמה ובמידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ושירותים המוצעים על ידי החברה או מי מטעמה. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות, ולמסור מידע סטטיסטי לא מזוהה לצדדים שלישיים, בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע סטטיסטי זה לא יזהה את המשתמש אישית.
 14. כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ובמידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך ביצוע עסקת רכישה באתר; לצורך תחזוקת האתר ומערכותיו; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי או לכלל או חלק מן המשתמשים באתר.
 15. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ובאמצעי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה או באמצעות פניה דרך האתר. בהתאם להוראות הדין, למשתמש שמורה הזכות להודיע על סירוב לקבלת דברי פרסומת כאמור.
 16. האתר משתמש בעוגיות (להלן “Cookies” ו/או “עוגיות“) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו, להתאים לגולש פרסומות מותאמות אף בגלישתו באתרים אחרים ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של הגולש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 17. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
 18. מסירת מידע לצד שלישי
 19. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
 20. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
 21. אם המשתמש נרשם לאתר באמצעות שימוש בחשבונו ברשת חברתית;
 22. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תקנון תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תקנון תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;
 23. לצרכים שיווקיים וקידום מכירות, לרבות לצורך ביצוע דיוור ישיר עבור החברה (שירותי דיוור ישיר);
 24. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;
 25. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;
 26. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
 27. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 28. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.
 29. המדיניות שלנו מתייחסת רק לשימוש ולחשיפה של המידע שאנו אוספים ממכם. במידה ותחשפו את הפרטים שלכם לצדדים אחרים באמצעות השירותים שלנו (למשל על ידי לחיצה על קישור לכל אתר אינטרנט אחר או מיקום אחר) או באמצעות אתרים אחרים ברחבי האינטרנט, כללים שונים עשויים לחול על השימוש או החשיפה של המידע שאתם תחשפו להם. חשוב לציין כי שירותי צד שלישי אלו עשויים להיות בעלי מדיניות פרטיות משל עצמם, ואנו ממליצים לכם לקרוא אותם בקפידה.
 30. אבטחת מידע
 31. החברה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.
 32. החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.
 33. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
 34. כך, החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים שאינם בשליטתה או הנובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, או שהאתר והנתונים שנאספו או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
 35. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
 36. החברה משתמשת בחברת Credit Guard [, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה מהמובילות בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע העומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI DSS.
 37. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על המשתמשים וחברות האשראי. חברת Credit Guard משתמשת בשרותי צד שלישי המתמחה באיתור פרצות ברשת, חשיפת החורים במערכת מחשוב האתר והשרתים, וחסימתם מפני פריצות וחדירה מבחוץ. שירות ההסמכה לתקן כולל את כמות ומגוון הבדיקות הרב ביותר ברמת התקן הגבוהה ביותר רמה 1.
 38. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל המשתמש) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) מוצפנת, כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.
 39. יצירת קשר בנושא פרטיות
 40. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה או למוחקו אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות האתר, בפרטי הקשר להלן.
 41. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא פנה אלינו בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: [email protected] בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות כתובת ואי- מייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

התחבר

 • צבירת מטבעות
 • רכישה בחנות המטבעות שלנו
 • מתנת יום הולדת
 • הטבות ומבצעים לחברי מועדון בלבד
0
  0
  סל הקניות
  העגלה ריקהחזרה לחנות
   החלת קופון