Nintendo Group Picture Nintendo Group Picture

תקנון האתר ותנאי השימוש

 1. כללי 
 1. אתר זה (“האתר“) הינו בבעלות חברת תורגימינג בע”מ (“החברה“) ומופעל על ידה. האתר משמש כאתר אינפורמטיבי המציע למשתמשים בו (“המשתמש/ים” ו/או “לקוח/ות“) מידע רב אודות השירותים אותם החברה מספקת וכן משמש כחנות מקוונת לרכישת המוצרים אותם החברה מייבאת (“המוצרים“).  
 1. הביקור והשימוש באתר מעידים על הסכמתך לתנאים אלה, לרבות למדיניות הפרטיות ולמדיניות הביטול והחזרת מוצרים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו, לפיכך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. 
 1. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון. 
 1. אם אתה אינך מסכים לתנאים, אתה מתבקש להימנע מביקור ומשימוש באתר, לרבות רכישה בחנות המקוונת. תנאי השימוש באתר זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד. 
 1. לקבלת מידע מפורט אודות מדיניות הפרטיות באתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי השימוש, לחצו כאן
 1. לקבלת מידע מפורט אודות מדיניות הביטול והחזרת המוצרים באתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי השימוש, לחצו כאן
 1. תוכן האתר ופרסומות 
 1. האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (As Is) כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן שהתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן שנפלו טעויות טכניות או אחרות באתר ו/או בתוכן ובמידע המובאים בו, לרבות לגבי כל מוצר ו/או שירות ו/או מידע על מבצעים, שיבושים, אי דיוקים וטעויות, בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים.  
 1. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.   
 1. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר ונועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים  בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל  
 1. כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים,  כגון יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידם ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו. 
 1. באתר עשויים להיכלל קישורים (‘לינקים’) לאתרי אינטרנט המופעלים על-ידי צדדים שלישיים.  הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. 
 1. כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה (לרבות מדריכי קניה, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.  
 1. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.  
 1. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. לקוחות אשר מעוניינים להסיר עצמם מרשימת הדיוור לאחר שנרשמו, יכולים לעשות זאת ללא קושי דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בכתב לשירות הלקוחות של החברה.  
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחות אודות סל הקניות שטרם הושלמה לגביהם ההזמנה, באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת שהוזנה על ידי הלקוחה.  
 1. שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא”ל ו/או SMS כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשות האתר כגון: שליחת הודעת אימות, כהגדרתה לעיל, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד’ אינה מהווה “מסר פרסומי”. המשתמשת מאשרת בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר. 
 1. מובהר כי שירות החברה באתר ו/או התקנון לא ייחשבו להצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים, הזמנת המשתמש תחשב להצעה וקיבול יתבצע בעת האספקה בפועל. 
 1. זכאות לרכוש מוצרים באתר 
 1. הזכאות להשתמש באתר בהתאם לתנאי תקנון זה לצורך הזמנת ורכישת מוצרים תינתן לכל משתמש העומד בתנאים המצטברים הבאים: 
 1. שימוש כללי באתר בהתאם לתנאי תקנון זה מותר לכל משתמש באשר הוא, בחריג האמור בסעיף 3.1.2 להלן. 
 1.  אולם, הזמנת ורכישת מוצרים יוכל לבצע רק משתמש הכשיר על פי דין לבצע פעולה משפטית זו ואשר מסר את הפרטים הנדרשים בהתאם למדיניות החברה. מובהר כי אסורה התחזות לאחר, בין אם לאדם או לתאגיד, במהלך הרשמה לאתר ו/או השימוש באתר, ומובהר כי הדבר מהווה הפרה חמורה של תקנון האתר. 
 1. למען הסר ספק, מובהר כי החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך. כמו כן, לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים מסוימים את הגישה לאתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה, במקרים הבאים:  
 1. אם במועד השימוש באתר, אותם משתמשים חייבים תשלום לחברה תמורת שירות שקיבלו ממנה בעבר שמועד פירעונו חלף; 
 1. אם התנהגות אותם משתמשים אינה הולמת ו/או אם הם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות.  
 1. מבלי לגרוע מהאמור, תהיה החברה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך. 
 1. אופן הזמנת המוצרים  
 1. ביצוע רכישה באמצעות האתר יותנה ברישום לאתר ובמסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף ההרשמה, לרבות פרטי הלקוח (כולל שם מלא, תאריך לידה, כתובת ומספרי טלפון), כתובת למשלוח החבילה, אופן המשלוח המועדף ופרטי כרטיס האשראי. מובהר בזאת כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. 
 1. קניית מוצר באתר תותנה בכך ש-(1) המוצר שהוזמן קיים במלאי (2) שהמועד האחרון להזמנת המוצר שנקבע באתר ע”י החברה (לשיקול דעתה הבלעדי), אם נקבע, לא חלף ; (3) בבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף; ו – (4) חברת האשראי שהנפיקה עבור הלקוח את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה אישרה את ביצוע העסקה. הקנייה אף עשויה להיות מותנית בקבלת פרטים ומסמכים נוספים מהלקוח, ובמקרה כאמור נציג מטעם החברה עשוי ליצור עימו קשר טלפוני. החברה שומרת לעצמה הזכות לא לקבל הזמנות מתחת ו/או מעל לכמות מסוימת של מוצרים כפי שייקבע על ידי החברה מעת לעת וכפי שיפורסם באתר מעת לעת. 
 1. מיד לאחר הזנת הפרטים וביצוע ההזמנה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. המוצר יסופק לכתובת המבוקשת על ידי הלקוח רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי של הלקוח ובהתאם ליתר הוראות התקנון ותנאי הרכישה, לאחר ובכפוף לכך שהתקבל אישור כאמור, ההזמנה תירשם במחשבי החברה ובתוך מספר שעות מסיום הליך ביצוע ההזמנה יישלח ללקוח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע העסקה.  
 1. אם לא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי, החברה לא תהיה חייבת לספק את המוצרים שהוזמנו. במקרה כזה תשלח ללקוח הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, והחברה תזכה את כרטיס האשראי שלו. אם חויב כרטיס האשראי בטעות, הלקוח מתבקש להודיע על כך מיד לחברה בדרכי הקשר המפורטים להלן, לצורך בדיקת הסיבה על ידי החברה. 
 1. במקרה בו לא התקבל אישור על ביצוע העסקה תוך 24 שעות מביצועה ולא נמסרה הודעה כאמור בסעיף __ לעיל, יש להניח כי חלה תקלה ומשמעות הדבר כי ההזמנה לא נקלטה בחנות המקוונת ועל-כן לא תבוצע עסקה. במקרה זה הלקוח מתבקש ליצור קשר טלפוני עם החברה בדרכי הקשר המפורטים להלן.  
 1. בקשה של לקוח לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, אם תאושר על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי ואם תאושר על ידי חברת האשראי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה לחברת האשראי והלקוח מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.  
 1. בעת ההזמנה, על הלקוח להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ועדכניים למשלוח המוצרים. מסירת פרטי משלוח שגויים, עשויה להביא לכך שהמוצרים שהוזמנו על-ידו יוחזרו לחנות ובגין שליחתם שוב יחויב הלקוח בתשלום דמי טיפול ומשלוח. 
 1. משלוח ואספקת מוצרים 
 1. אספקת מוצרים שהוזמנו תתבצע בהתאם לאופן המשלוח שנבחר על ידי הלקוח בעת ביצוע ההזמנה, תוך המועד הנקוב בדף ההזמנה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.  
 1. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון – חמישי, ולא יכלול את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג. 
 1. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה. במקרה של הובלה חריגה החברה תהיה רשאית לגבות מהלקוח תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. מובהר כי דמי המשלוח גם אינן כוללים משלוח מחוץ לישראל וכי החברה לא מבצעת משלוחים כאמור.  
 1. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני. 
 1. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית למסור ללקוח את המוצרים במקום סמוך, אשר יתואם עם הלקוח מראש. 
 1. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי הנזכר בהזמנה, או את הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר. 
 1. במקרה בו בחר הלקוח לאסוף את המוצר ממחסני החברה האיסוף חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע העסקה. לקוח שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, ייחשב הדבר כהודעת ביטול עסקה, ויחולו עליו התנאים המפורטים במדיניות ביטול והחזרת מוצרים המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי השימוש, ולפרטיה לחצו כאן.  
 1. המחירים של המוצרים כפי שהם מופיעים באתר אינם כוללים דמי ממשלוח. עלות זו תוסף בסוף ההזמנה ותצוין בסעיף נפרד. במקרה של מכירה בתשלומים, החברה רשאית לגבות מהלקוח את כל דמי המשלוח במועד החיוב הראשון.  
 1. מחירים 
 1. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח 
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים בחנות מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה. 
 1. מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד. מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד והם אינם חלים אצל המשווקים המורשים  
 1. שימושים אסורים באתר 
 1. ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באתר ובתוכן האתר: 
 1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר. 
 1. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו. 
 1. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר. 
 1. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא. 
 1. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים. 
 1. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד. 
 1. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט. 
 1. כל שימוש נוסף האסור על פי דין. 
 1. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין. 
 1. בעלות וזכויות קניין רוחני 
 1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן “התוכן” או “התכנים“), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה. 
 1. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב. 
 1. מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.  
 1. הגבלת אחריות 
 1. החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמשים חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.  
 1. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (‘As Is’ ו- ‘As Available’). החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.  
 1. החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:   
 1. בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 
 1. הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;  
 1. שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים; 
 1. כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 
 1. הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 
 1. נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר. 
 1. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו. 
 1. שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים.   
 1. אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ומדיניות הביטול והחזרת מוצרים. 
 1. ציות לתנאים ושיפוי 
 1. המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.  
 1. כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.   
 1. סמכות שיפוט וברירת דין 

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב-יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר. 

 1. שונות 
 1. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 
 1. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.  
 1. החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.  
 1. תנאיו ותוקפו של כל מבצע ו/או של כל מכירה המפורסמים באתר או באמצעות דיוור אלקטרוני שישלח אל הנרשמים לאתר יהיו כפופים לתנאים שיקבעו ויפורסמו על ידי החברה, ובנוסף, למלאי שהוקצב לאותו מבצע ו/או לאותה מכירה כמפורסם בדף המוצר. 
 1. תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.  
 1. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.  
 1. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו. 
 1. יצירת קשר 
 1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות השארת פנייה באתר , בטלפון: 073-7891999 

או במייל : [email protected] 

התחבר

 • צבירת מטבעות
 • רכישה בחנות המטבעות שלנו
 • מתנת יום הולדת
 • הטבות ומבצעים לחברי מועדון בלבד
0
  0
  סל הקניות
  העגלה ריקהחזרה לחנות
   החלת קופון