תקנון מועדון לקוחות נינטנדו

 1. כללי
  1.1. מועדון לקוחות נינטנדו (להלן: “המועדון” או “מועדון הלקוחות”) מופעל ידי חברת תור גיימינג בע”מ, היבואנית והמשווקת הרשמית של מוצרי נינטנדו בישראל (להלן: “החברה”).
  1.2. תקנון זה נועד להסדיר את תנאי ההצטרפות וכן את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות, שמטרתו לחזק את הקשר בין הלקוחות הקיימים והחדשים לבין החברה על ידי מתן עדכונים, מידע והטבות שונות ומגוונות לחברי המועדון.
  1.3. החברה רשאית לעדכן את התקנון מעת לעת ונוסחו המחייב יפורסם במשרדי החברה בכתובת ראול ולנברג 4, תל אביב, וכן יהיה ניתן לעיין בו באתר האינטרנט של החברה www.Nintendo.co.il.
  1.4. רשאי להצטרף למועדון לקוח שהינו יחיד אשר הסכים למסור לחברה את הפרטים המבוקשים על ידה ולקבל ממנה הודעות ותוכן שיווקי, כמפורט בתקנון זה.
 2. הצטרפות למועדון
  2.1. ההצטרפות למועדון אינה כרוכה בתשלום.
  2.2. בבקשה להצטרף למועדון ימולאו פרטים נכונים, עדכניים ומלאים. חבר המועדון אחראי לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו, בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין החברה לבין חבר המועדון. החברה לא תהיה אחראית אם חבר המועדון לא יקבל הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון אם חבר המועדון לא עדכן את הפרטים כאמור.
  2.3. ההצטרפות למועדון נעשית באמצעות הרשמה באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל אמצעי אחר, ידני או ממוחשב כפי שהחברה תחליט מעת לעת ומילוי פרטי הרשמה. פרטי ההרשמה יכללו, בין היתר, את הפרטים הבאים או חלקם: שם מלא, טלפון נייד, דואר אלקטרוני, עיר מגורים, תאריך לידה, העדפה בז’אנר משחקים, האם יש לחבר ילדים ושנת הלידה שלהם וכן נתונים אינפורמטיביים נוספים כפי שיידרשו ע”י החברה בהתאם לצרכיה, בקשר עם החברות במועדון. כתנאי להצטרפות למועדון, נדרשת הסכמת חבר המועדון לקבלת תוכן שיווקי והודעות מהחברה כפי שמפורט בתקנון ובבקשת ההצטרפות.
  2.4. החברה תהיה רשאית לדחות בקשה להצטרף למועדון מטעמים סבירים.
  2.5. תקופת החברות במועדון איננה מוגבלת בזמן, תתחיל במועד מילוי פרטי ההרשמה באתר, או באמצעי הרשמה אחר בהתאמה, ותסתיים בהודעת חבר המועדון על רצונו לסיים את החברות במועדון או על פי החלטת החברה, שניהם בכפוף לתנאי תקנון זה ובלבד שאם בחרה החברה לסיים את חברות חבר המועדון, למעט בנסיבות המפורטות בסעיף 5 להלן, תינתן לחבר המועדון תקופה הולמת למימוש זכויות שצבר טרם הסיום, כמתחייב מהוראות הדין.
 3. פרטים ומידע אודות חבר המועדון ותוכן שיווקי
  3.1. בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור חבר המועדון בהתאם לבקשה להצטרף למועדון ושאלון ההצטרפות וכן כל מידע על אודות חבר המועדון שייאסף במהלך תקופת החברות במועדון, ישמשו את החברה בהתאם להוראות כל דין ולצורך יצירת קשר עם חבר המועדון, ניהול ותפעול המועדון, פעולות שיווק שיבוצעו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ועריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי.
  3.2. כל חבר מועדון רשאי לדרוש מהחברה בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה ו/או לא יימסר לאדם ו/או לאנשים מסוימים, אולם במקרה כזה תסתיים חברותו של החבר במועדון בכפוף להוראות הדין .
  3.3. בהצטרפותו למועדון, ועד אשר לא הודיע לחברה אחרת, מאשר חבר המועדון את הסכמתו לקבלת עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מהחברה, בכל אמצעי תקשורת שהחברה תמצא לנכון, בקשר לחברה, לפעילויותיה, למוצריה ולמבצעי הטבות המיועדים לחברי המועדון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 4. הטבות לחברי המועדון
  כחלק מחברותם במועדון, חברי המועדון יהיו זכאים לקבל את ההטבות הבאות:
  4.1. מתנת שאלון הצטרפות

4.1.1. מתנת שאלון הצטרפות הנה חד פעמית תוענק לחבר מועדון שהצטרף לראשונה למועדון ומילא את שאלון ההצטרפות.
4.1.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מתנת שאלון ההצטרפות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.
4.2. צבירת מטבעות

4.2.1. חבר מועדון יצבור מטבעות וירטואליים (לעיל ולהלן: “מטבעות”) בגין רכישות ופעולות מזכות אחרות, בהתאם למדיניות צבירת המטבעות שמפורסמת באתר האינטרנט של החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות צבירת המטבעות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. שינוי במדיניות צבירת המטבעות לא יחול על מטבעות שנצברו לפני השינוי.
4.2.2. צבירת מטבעות בגין רכישה תזכה את חבר המועדון במטבעות, בכפוף למדיניות צבירת המטבעות, רק אם נעשתה באתר החברה או בחנויות החברה.
4.2.3. חבר מועדון יכול להשתמש במטבעות שצבר אך ורק באתר החברה, ברכישה בקטגוריה שמיועדת לשימוש במטבעות או ברכישת מוצרים המוגדרים לרכישה במטבעות.
4.2.4. רכישה באמצעות מטבעות תתאפשר רק אם חבר המועדון צבר את מספר המטבעות שמהווים את מחיר המוצר במטבעות בקטגוריה המיועדת לכך באתר החברה, או יותר. לא תתאפשר השלמה של מחיר המוצר בכסף.
4.2.5. לא ניתן להמיר מטבעות בכסף או בכל הטבה אחרת.
4.2.6. לא ניתן לרכוש מטבעות.
4.2.7. כל המטבעות שנצברו יעמדו לזכותו של חבר מועדון במשך שנה מיום צבירת המטבע האחרון. מטבעות שלא שימשו את חבר המועדון בתוך שנה ממועד צבירת המטבע האחרון, יימחקו מחשבונו.
4.2.8. בכל מקרה של ביטול עסקה, יבוטלו באופן אוטומטי כל המטבעות שנצברו לטובת חבר המועדון בגין הרכישה שבוצעה במסגרת העסקה שבוטלה.
4.2.9. סך המטבעות הצבורים שעומדים לרשות חבר המועדון יופיע באזור האישי של חבר המועדון באתר החברה, בצירוף המועד האחרון למימוש המטבעות.
4.2.10. חבר מועדון זכאי לבטל את השימוש שעשה במטבעות באותם תנאים שבהם היה רשאי לבטל את העסקה אילו רכש את המוצר תמורת כסף באתר החברה, אם היה רשאי לבטלה לפי מדיניות החברה. לצורך בחינת זכאותו של חבר המועדון לבטל את העסקה, לפי הצורך, יחשב מחיר המוצר כפי שהוא מוצג באתר החברה שלא בקטגוריה המיועדת למטבעות בלבד.
4.2.11. בוטל שימוש במטבעות כאמור לעיל, יזוכה חבר המועדון במספר המטבעות שמומשו על ידו באותה רכישה. ביטול כאמור לא יזכה את חבר המועדון בהחזר כספי או אחר, למעט מטבעות.
4.3. חברי המועדון יהיו זכאים להטבות שונות וייחודיות על פי שיקול דעת החברה. מעת לעת החברה תשלח לחבר המועדון הודעה בעניין הטבות שהוא זכאי לממש ותנאי המימוש.
4.4. כמות, תנאי קבלת כל הטבה וטיב ההטבות נתונים לשיקול דעתה המלא של החברה והיא אינה מתחייבת באופן כלשהו לכמות או לטיב ההטבות.
4.5. מימוש/קבלת הטבה יתבצע בתנאים שיפורסמו ע”י החברה לרבות אופן ביצוע התשלום, מועד התשלום וכו’.
4.6. ההטבות הינן אישיות, ומיועדות לחברי המועדון בלבד ואינן ניתנות להעברה.
4.7. חברי המועדון לא יהיו זכאים לכפל הטבות (לרבות כאלו שאינן נובעות מהחברות במועדון) ללא יוצא מן הכלל.
4.8. הזכאות להטבות הניתנות לחברי המועדון, מותנית בכך שבמועד קבלת הזכות להטבה תהא חברותו של הלקוח במועדון תקפה.

 1. ביטול/ פקיעת חברות /הפסקת פעילות המועדון

5.1. החברה שומרת על הזכות לבטל או להפסיק חברות במועדון אם חבר המועדון אינו מקיים את התנאים המפורטים בסעיף 3 לעיל וכן מטעמים סבירים, ובכלל זה בנסיבות בהן קיים חשש כי בוצע על ידי חבר המועדון מעשה גניבה, הונאה, מרמה, הטעיה, התחזות ו/או בכל מקרה אחר בו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, עשה חבר המועדון מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של החברה ו/או אם פעל חבר המועדון באופן בלתי הוגן לניצול ההטבות המוקנות לחברי המועדון על פי הוראות תקנון זה. בוטלה או הופסקה חברות במועדון על ידי החברה בנסיבות המתוארות לעיל, תבוטל יתרת המטבעות הצבורה שטרם נוצלה על ידי חבר המועדון עד למועד זה.
5.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון ו/או לשנות את תנאי החברות במועדון ו/או ההטבות הניתנות לחברים בו, בכל עת ובכפוף להוראות הדין ובכפוף לזכותם של חברי המועדון לממש זכויות להטבות שקיבלו טרם ההפסקה או השינוי.
5.3. כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל בכל עת את חברותו במועדון בהודעה בכתב שימסור לחברה או בכל דרך אחרת שבה החברה תאפשר זאת. עם ביטול חברותו במועדון, יבוטלו גם כל המטבעות שנצברו לטובת חבר המועדון ולא נוצלו עד למועד הביטול.

 1. קניין רוחני
  אין להשתמש בסימני מסחר (רשומים ושאינם רשומים), זכויות יוצרים, זכויות בבסיסי נתונים, תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, מוסיקה, קבצים, תמונות, תצלומים, סרטונים, מלל וסימנים המופיעים בהודעות ופרסומים של המועדון ו/או בדיוורים של המועדון ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של החברה או של המועדון, אשר בבעלות החברה או בבעלות צדדים שלישיים אשר העניקו לחברה זכויות שימוש מתאימות, למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי. אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ או לאפשר לאחר לעשות מי מהפעולות הנ”ל בקשר לתכנים, בכל דרך, לרבות בפרסומים מכל מין וסוג וכיוצא בזה.
 2. שונות
  7.1. עם ההצטרפות למועדון מקבל חבר המועדון על עצמו את תקנון המועדון.
  7.2. החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן מעת לעת את הוראות תקנון זה, כולו או חלקו, לרבות תנאי ההצטרפות למועדון, תקופת החברות, סוג ההטבות, וכיוצא בזאת, והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, הכל בכפוף להוראות הדין.
  7.3. מאחר שהחברה רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, מומלץ לעיין בתקנון מעת לעת. המשך חברות במועדון לאחר ביצוע שינויים בתקנון מעיד על הסכמה לתנאים. חבר מועדון שאינו מסכים לתנאים נדרש להודיע על הפסקת חברותו במועדון.
  7.4. כל שינוי תנאי התקנון יחול על כלל חברי המועדון באופן אוטומטי.
  7.5. בכל פניה בנושאי המועדון יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון
  073-7891999 או בדוא”ל [email protected].
  7.6. הכותרות בתקנון הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.
  7.7. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.
  7.8. תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפן ופרשנותן של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד ויידונו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

התחבר

 • צבירת מטבעות
 • רכישה בחנות המטבעות שלנו
 • מתנת יום הולדת
 • הטבות ומבצעים לחברי מועדון בלבד
0
  0
  סל הקניות
  העגלה ריקהחזרה לחנות
   החלת קופון